Lisans Sıkça Sorulan Sorular

GENEL BİLGİLER

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ne zaman açıldı?
Alanında ilk ihtisas üniversitesi olma özelliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 18 Haziran 2013 yılında kuruldu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında da eğitime başladı.

Üniversitenizde öğrenim gören kaç lisans öğrencisi bulunmaktadır?
Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 514, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde 356 Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 184 olmak üzere toplamda 1054 öğrenci bulunmaktadır.


KAYIT, DERS KAYITLARI ve EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SORULAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Lisans programlarına kabul koşulları nelerdir?
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin lisans programlarına, öğrenciler sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilirler.

Üniversitenize kayıtların kesinleşmesi için hangi koşullar aranmaktadır?
Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak, öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek, yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak ve üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

Kayıta ben gelemeyeceğim, yerime bir başkası kaydımı yaptırabilir mi?
Noter vekâleti verilen kişi aracılığı ile kayıt yaptırılabilir.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirdim. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS)’ ne girmek için şifremi nereden ve ne zaman temin edebilirim?
Kayıt sırasında öğrencilerin durumları otomasyon sisteminde aktif hale geldikten sonra sistem aşağıda belirtildiği gibi otomatik kullanıcı adı ve şifre belirler.

Üniversitenizde ön lisans programları var mı?
Üniversitemizde öğrenci kabul eden ön lisans programı bulunmamaktadır.

Üniversitenizin Lisans programları ücretleri nelerdir?
Üniversitenizin Lisans programları ücretleri için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmekte midir?
Bu aşamada Üniversitemiz Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmemektedir.

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders kayıt işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?
Ders kayıt işlemleri Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. Lütfen kayıt işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için akademik takvime bakınız. 

Ders kaydı hakkında bilgi verir misiniz?
Tüm Lisans öğrencileri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanları rehberliğinde yapacaklardır. Ders kayıt ekranına giriş yapan öğrenciler aktif dönemde okutulacak dersleri göreceklerdir. Derslerini seçen öğrenciler kesinleştirme işlemini yaptıktan sonra ders kayıtları danışmanın ekranına düşecektir. Danışman onayından sonra ders kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Ders ekleme bırakma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ders ekle bırak işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır. Ders ekleme-bırakma döneminde seçmiş olunan dersler ders ve dönem işlemleri uygulamasında görüntülenmektedir. Bırakılmak istenilen dersler seçilerek kayıt sepetine gönderilir. Ders ekleme bırakma işleminin tamamlanması için öğrencinin kesinleştirme işleminden sonra danışman onayı alması gerekmektedir.

Dönem Kayıtları hakkında bilgi verir misiniz?
Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti (Öğrenim bursu alan öğrenciler hariç) ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması ve dersin devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

Kayıt dondurmak istiyorum. Kayıt dondurma şartları nelerdir?
Öğrenciler, sağlık, maddi, ailevi veya kişisel sorunlar ya da askerlik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle izin talebinde bulunabilirler. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.

Kayıt sildirme hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öğrenciler, istedikleri zaman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yatay geçişler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kurumlar Arası Yatay Geçiş: (Genel Not Ortalamasına Göre) Yatay geçiş yapmak istediği Üniversitenin belirlediği genel not ortalaması şartını sağlaması gerekmektedir. Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler de 2. ve 3. sınıfın başında yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Kurum İçi Yatay Geçiş: Öğrenciler kayıtlı oldukları programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en erken bir yarıyılı tamamlamış olduklarında ve en geç kayıtlı oldukları lisans programlarının beşinci yarıyılında öğrenim görecekleri dönemde kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1): Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil tüm öğrenciler yatay geçiş için başvuru yapabilir. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış adaylar, tekrar başka bir üniversiteye bu şekilde yatay geçiş yapamazlar; ancak E Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.


DEVAM, SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

Derslere ve sınavlara devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.

Derslere ve sınavlara katılmama durumunda herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu?
Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?
Dersi yürüten öğretim üyesinin notları öğrenci otomasyon sistemine işlemesi halinde notları görebilirsiniz.

Herhangi bir dersin sınavına katılmama durumunda mazeret sınavı yapılmakta mıdır?
Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı yapılır.

Sağlık Raporları devamsızlıklarda geçerli midir?
Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir. Öğrenci raporlu olduğu sürelerde devamsız sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz etme hakkım var mı? Varsa nasıl yapmalıyım?
Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. Dekanlık itirazı, bölüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne incelettirir. Sonuç beş gün içinde dekanlığa bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sonuç öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.


BURSLAR, TABAN PUAN ve KONTENJANLAR İLE İLGİLİ SORULAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine öğrenim bursu dışında başka burs imkânı var mıdır?
Üniversitemiz öğrencilerine öğrenim bursu dışında başarı bursu, yurt bursu ve tercih bursu imkânı sağlamıştır. Detaylı bilgi için lütfen web sitemiz aday öğrenci sayfasını ziyaret ediniz.

Başka bir üniversiteye yatay geçiş yaptığımda Üniversitenizden aldığım başarı bursunu geri ödemem gerekir mi?
Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye gittiğinizde Üniversitemizden almaya hak kazandığınız başarı bursunu geri ödemezsiniz.

Bu yılki taban puan ve kontenjanlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Taban Puan ve Kontenjanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.


ÖĞRENCİ BELGELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Öğrenci Belgesi, Transkript ve öğrenci kimliğimi nereden alabilirim?
Öğrenci belgesi ve Transkript, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca hazırlanıp ıslak imza ile elden öğrenciye verilmektedir. Öğrenci kimlikleri “öğrenci kimlik kart teslim belgesi” ile öğrencilere, Daire Başkanlığı’mız tarafından verilir.

Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kimlik kartımı yenilemek istediğim zaman ücret ödemem gerekir mi?
Kimlik kartları ücretsizdir. Ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle veya öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi durumunda, eski kimlik kartını teslim etmek koşulu ile ücreti karşılığı yenilenir.


DİĞER SORULAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nızın iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?
Adres:  Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 4280 Meram/KONYA
Telefon: +90 332 223 54 84 /54 33
E-Posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Web Site: www.gidatarim.edu.tr