Görev Yetki ve Sorumluluklar

 1. Üniversitemiz eğitim birimlerinin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri, Üniversitemizin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde tam ve zamanında verir,
 2. Senato kararıyla Planlanan eğitim öğretim sürecinin öngörüldüğü şekilde yürütülmesine katkı sağlar,
 3. Daire Başkanlığında yapılacak işleri düzenler, gelen evrakların gereğini sağlar ve cevap yazılarını hazırlar,
 4. Daire Başkanlığını ilgilendiren mevzuatı sürekli takip eder,
 5. Akademik takvimin düzenlenmesine ve oluşturulmasına katkı sağlar,
 6. Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlar,
 7. Öğrencilerin yeni kayıt kabul, kayıt yenileme ve ders durumları ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapar,
 8. Öğrencilerin kontenjan, kayıt silme, yatay geçiş, dikey geçiş, ilişik kesme, mezuniyet ve askerlik işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 9. Birimde yazılan yazıları denetler, paraflar ve Rektörlük Makamına sunar,
 10. Çeşitli günlük yazışmaları yapar,
 11. Yönetmelik değişiklerini takip eder,
 12.  Senato tarafından kabul edilen eğitim-öğretim yılına ait dersleri ve  Fakülte, Enstitüye ait tüm bilgileri Öğrenci İşleri Bilgi Sitemine işler ve günceller,
 13. Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin derslere, sınavlara ilişkin bilgilerini Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişini yapar,
 14.  Ders kayıt tarihlerinden dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini sisteme tanımlar,
 15. Ders kayıt tarihlerinden önce sistem üzerinden Danışman atama işlemlerini yapar,
 16. Öğrenci kimlik basma ve dağıtım işlemlerini yapar,
 17. Sistem üzerinden ders açma işlemlerini yapar, öğrencilere duyurur ve ders kayıtlarını yapmak üzere öğrencileri danışmanlarına yönlendirir.
 18. Sınav Programlarını (Vize- Final-Bütünleme) sisteme tanımlar, öğrencilere ilan eder,
 19. Öğretim üyelerinin/görevlilerinin kullandıkları Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile ilgili sözlü ve yazılı yönelttikleri sorularını yanıtlar, programın kullanımı hakkında bilgi verir,
 20. Sehven öğrenim ücreti ödeyenler, gazi ve şehit çocuğu, kayıt dondurma gibi özel bir durum olup olmadığıyla ilgili olarak gözden geçirilip ödeme emri düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek harç tahakkukunun yapılması sağlar,
 21.  Fakülte Yönetim Kurulu’nun onay verdiği not düzeltmelerini yapar / yaptırır,
 22. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının vermiş olduğu hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar,
 23. Öğrencilere ait tüm belgelerin hazırlanmasını sağlar. (öğrenci belgesi, transkript, kayıt sildirme talep formu vb.)
 24. Daire Başkanlığı içinde kayıt ve dosyalama işlemini yürütür,
 25. Başarılı öğrencilerin burs ve destek hizmetlerini ve burslarla ilgili yazışma işlemlerini yürütür.
 26. YÖK, ÖSYM, gibi resmi kurumlar tarafından istenen form, rapor ve tabloları hazırlar,
 27. Yeni kayıt olacak öğrencilere ilişkin kayıt duyurularının (kayıt yeri, kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler vb.) web sayfasında ilan edilmesini, adayların ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlar,
 28. Öğrencilerin mezuniyet işlemleri ve mezunların izlenmesi işlemlerini yürütür,
 29. Öğrencilere ve öğretim elemanlarına kimlik, diploma, mezuniyet belgesi gibi bilgi ve belge hizmeti sunar,
 30. Öğrencilerden gelen yazılı ve sözlü soruların cevaplarının verilmesini sağlar,
 31. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemin’ de öğrenci şifresi oluşturur ve öğrencilere bildirir,
 32.  Yatay geçişle gelen öğrencilerin dosyalarını geldikleri üniversiteden yazışmayla ister. Dosyaları gelmeyenleri takip eder.
 33. Yatay geçişle Fakültemize gelen öğrencilerin kimliklerini çıkartır,
 34. Yatay geçişle giden öğrencilerin dosyalarını ilgili üniversitelere gönderir,
 35.  Öğrenci velilerinin, üniversite hakkında bilgi isteyenlerin sorularına yanıt verir,
 36. Gelen ve giden evrakları dosyalar ve Daire Başkanlığına gelen evrakların gereğini yapar,
 37. Üniversite içi birimler ve üniversite dışı kurumlarla yazışmaların yapılmasını sağlar,
 38. İlk kayıt ve ek yerleştirme ile ilgili işlemleri yürütür,
 39. Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılan öğretim ücretlerinin yatırılması işlemlerini ilgili birimlerle birlikte koordinasyonlu bir şekilde yürütür,
 40. Üst Yönetim tarafından verilen benzer görevleri yapar,
 41.  Web sayfası yönetimini yapar.