Öğrenci Affı

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 inci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kimler Başvuru yapabilir

18.05.2018 tarihinden önce kendi isteği ile kaydını sildirenler,

Daha önce Üniversitemiz herhangi bir bölüm/programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,

18.05.2018 tarihinden önce, herhangi bir nedenle (başarısızlık, sağlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişiği kesilenler başvuru yapabilirler.

 

Kaydı Silinen/ Kayıt Sildiren Öğrencilerden istenecek Belgeler

Başvuru Dilekçesi.  Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Dilekçesi için tıklayınız 

                             Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Kimlik Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

Başvuru Dilekçesi. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Kimlik Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

ÖSYM sınav sonuç belgesi (Lisans Öğrencileri için)

Lise Diploması

 

Başvuru Süresi

Başvuru süresi 18.05.2018 tarihinde başlayıp 18.09.2018 mesai bitiminde sona erecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 7143 sayılı Af Kanunu uygulanmasına ilişkin belirlemiş olduğu usul ve esaslara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/39640707/7143_Sayili_Kanunun_Uygulama_ilkeleri.pdf

Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogrenci-affi

 

İlgili Kanun Maddesi:

2547 Sayılı Kanuna Aşağıdaki Geçici Madde Eklenmiştir.

Geçici Madde 78- (Ek: 11/5/2018-7143/15 md.) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 


KGTÜ Dilekce Kayit Yaptirmayan Fakülte Eki indir
7143 Sayili Kanunun Uygulama Esaslari Eki indir
KGTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eki indir
KGTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eki indir